Disclaimer

Algemeen

Op een ieder die de website van BaanZeker bezoekt, als op alle informatie, nieuwsberichten en diensten die op of via de website van BaanZeker zijn te raadplegen, zijn steeds alle voorwaarden van deze disclaimer van toepassing.

Informatie

De informatie op deze website is van algemene aard en houdt geen advies in. Hoewel de informatie op de website met grote zorgvuldigheid is samengesteld, garandeert BaanZeker niet dat deze informatie volledig of juist is. Aan deze informatie kunnen dan ook geen rechten ontleend worden.

BaanZeker is niet aansprakelijk voor schade of kosten, van welke aard ook, die ontstaan door het gebruik van deze website. Verwijzingen naar websites die niet door BaanZeker worden onderhouden, zijn louter ter informatie opgenomen. BaanZeker is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud en het functioneren van de websites waarnaar verwezen wordt.

Privacy

Voor BaanZeker is de bescherming van uw persoonsgegevens zeer belangrijk. BaanZeker verzamelt geen persoonlijke gegevens van bezoekers van de website, tenzij u ervoor kiest deze gegevens aan ons ter beschikking te stellen door het invullen van de formulieren op de website. BaanZeker respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan BaanZeker verschaft vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.

Intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom op deze website berusten uitsluitend bij BaanZeker. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik. Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan om (delen van) deze website, ongeacht de verschijningsvorm ervan, te wijzigen of te bewerken, openbaar te maken, te vermenigvuldigen, te distribueren, tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden of een link, hypertext link of deeplink te creëren tussen de website van BaanZeker en een andere internetsite, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BaanZeker.

Geschillen

Op alle geschillen die samenhangen met (het bezoek/gebruik van) deze website is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die samenhangen met (het bezoek/gebruik van) deze website en voor zover de berechtiging van dergelijke geschillen behoort tot de competentie ener rechtbank, zullen deze berecht worden door de rechtbank binnen het arrondissement waarbinnen BaanZeker is gevestigd.